Naše kompletní služby

V kanceláři Geodézie Nymburk s. r. o. máme s geodetickými službami více než dvacet let zkušeností. Nabídneme Vám kompletní servis v oblasti geodetických prací pro katastr nemovitostí i geodetických pracích v inženýrské geodézii – výběr z nich najdete v následujícím stručném přehledu. Pokud sháníte některou službu, kterou jste na našich webových stránkách nenašli, zkuste se nám ozvat! Uděláme maximum pro to, abyste od nás dostali servis podle Vašich představ.

Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Zaměření budov a pozemků

Zaměření staveb se obyčejně realizuje bezprostředně po jejich dokončení. Kromě celých stavebních objektů bývá nutné zaměřit také nově dokončené přístavby nebo inženýrské sítě. Cílem zaměření je zanést do geometrického plánu přesnou polohu dokončené stavby nebo přístavby a takto zpracovaný geometrický plán následně tvoří nutnou součást žádosti o kolaudaci nebo oznámení o užívání. Jako přílohu jej využijete i během následného zápisu stavby do katastru nemovitostí.

Zaměření pozemku je analogickým procesem a jeho smyslem je především zobrazení skutečné polohy lomových bodů pozemku. Podobně jako v případě zaměření stavby je výsledkem zaměření pozemku geometrický plán, kde se nově oddělenému pozemku určí výměra a pozemek se označí pro účely sepsání smluv a zápisu do katastru nemovitostí.

Věcná břemena

Věcné břemeno se definuje jako věcné právo k nemovitosti, které oprávněnou osobu opravňuje k jejímu užívání a naopak klade některé nároky na vlastníka nemovitosti. Mezi nejběžnější věcná břemena patří právo chůze nebo jízdy po pozemku, možnost spravovat inženýrské sítě na pozemku nebo přístup ke zdroji vody. Věcné břemeno by se mělo ve všech případech podložit písemnou smlouvou a její nedílnou součástí je geometrický plán, ve kterém je věcné břemeno přesně vyznačeno.

Dělení pozemků

Dělení pozemku naši klienti využívají k mnoha různým účelům, mezi ty nejčastější patří darování nebo prodej části pozemku, vymezení konkrétní části pozemku pro započetí stavby apod. Naše role spočívá v pečlivém zaměření nového pozemku a následném zpracování geometrického plánu, který je nedílnou součástí žádosti o vklad do katastru nemovitostí.

Zpřesňování hranic pozemku

Nutnost zpřesňování hranic pozemků je dána nepřesnými zákresy hranic v katastru nemovitostí. Protože katastr nemovitostí jako celek pochází z různých zdrojů, mohou být v některých případech hranice pozemků v něm uvedené nejasné, což se nepříznivě ukazuje především v případě nejrůznějších sousedských sporů. Zpřesnění hranice pozemku se děje prostřednictvím zaměření existujících hranic v terénu, jsou-li nesporné a vlastníci sousedících pozemků se na nich shodnou, nebo prostřednictvím předchozího vytyčení hranic, které teprve funguje jako základ pro zpracování následného geometrického plánu a zanesení nově určených hranic do katastru nemovitostí.

Další služby:

  • doplnění katastru o pozemek evidovaný ve zjednodušené evidenci dřívějších pozemkových evidencí
  • zhotovení kupních, darovacích a jiných smluv pro katastr nemovitostí
  • poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Geodetické práce v inženýrské geodézii

Polohopisné a výškopisné plány

Polohopisné a výškopisné plány slouží klientům jako podklad k tvorbě rodinného domu či jiných stavebních objektů. Zahrnují elektronické zaměření pozemku a objektů na něm, včetně inženýrských sítí, a také zobrazení výškových bodů nebo vrstevnic. Obsah zaměření se dá vždy individuálně domluvit.

Vytyčení staveb

Pro vytyčení stavby už naopak kompletní projektovou dokumentaci budeme potřebovat – v naší kanceláři ji totiž využijeme pro určení polohy, tvaru a výšky stavby v terénu. Vytyčení stavby v terénu je nezbytné, aby stavba základů proběhla korektně. Kromě toho, aby bylo vytyčení v souladu s Vaším projektem, budeme při práci kontrolovat i to, abyste splnili předepsanou vzdálenost od hranic pozemku.

Další služby:

  • zaměření inženýrských sítí
  • dokumentace skutečného provedení staveb
  • vypracování podélných a příčných profilů terénem a koryty řek
  • digitální modely terénu
  • výpočet a zobrazení objemů (kubatur)
  • zaměření fasád
  • pasporty budov

a další.